KFC@Parami

  • KFC @ Sein Ga Har : Sein Gay Har, Parami Housing, Parami Road.